Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Rody

Wiesz, skąd pochodzisz? Znasz swoich przodków? Początki i aktualne czasy, które mają związek z rodzinami noszącymi znane i nieznane nam nazwiska. Ludzie którzy utorowali drogi dla pokoleń przewijających się na tle historii Koniówki. O nich opowiadać będą odsłony pod nową zakładką “Rody”.

Metoda pracy

Około dwóch lat zajęty byłem kopiowaniem i porównywaniem danych w Księgach Parafialnych z Chochołowa dotyczących Koniówki. Moim pierwotnym zamierzeniem było dotarcie do najstarszych informacji na temat rodziny Ziębów, którzy na przełomie XVII i XVIII wieku osiedlili się w Koniówce. Okazało się jednak, że wgląd do ksiąg umożliwiony przez obecnie piastującego stanowisko proboszcza w Chochołowie, księdza Stanisława Syca, może przydać się także do pracy obejmującej dzieje innych rodów z Koniówki, a tym samym przybliżyć nam historię samej wioski. Okazało się, że oprócz suchych danych dotyczących urodzin, chrztów, ślubów, zgonów i pogrzebów, można z rejestrów wycisnąć nieco więcej. Część materiałów przedstawiłem już na witrynie koniowka.info w poprzednich latach, pozostałe nastąpią w bliższej i dalszej przyszłości. Teraz wróćmy do początków, które mają związek z ludźmi noszącymi znane nam nazwiska i ich rodów, które utorowały drogi dla pozostałych przewijających się na tle historii Koniówki. O nich opowiadać będą kolejne odsłony pod nową zakładką “Rody”.
„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych narodów słowiańskich” (przytoczony w październiku 2007 roku na tej stronie dzięki Staszkowi Szaflarskiemu-Dzianie) wspomina o sześciu numerach domów w 1660 roku na terenie Podczerwonego i Koniówki. Był to okres, kiedy „posesorem sołtystwa tutejszego był (...) Wawrzyniec Podczerwieński, syn Władysława Podczerwińskiego, sołtysa”. Był to także okres, w którym niejaki Kazimierz Lejak (także Lejczak, później Leja), zwany również Szlachciakiem wżenił się do rodziny sołtysów i wraz z żoną Zofią z Czerwińskich przejął połowę sołtystwa podczerwińskiego. Traf chciał, że w tym czasie rodzina dotychczasowych sołtysów Czerwińskich swoje zainteresowania skierowała między innymi ku polanom zakopiańskim, a Kazimierz Leja, usatysfakcjonowany przywilejem potwierdzonym 26 kwietnia 1669 roku przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego zajął się budową podstaw przyszłego rodu Lejów, który prawie od początku miał także wpływ na życie w Koniówce.
Przeglądając „Genealogię Rodów Sołtysich na Podhalu” Marii i Józefa Krzeptowskich-Jasinków można pokusić się o stwierdzenie, że tereny dzisiejszej Koniówki odkryli Czerwińscy, ale Lejowie założyli tu pierwsze szałasy, które już w XVII wieku przekształcono na gospodarstwa i nadano im numery. W czasie gdy Czerwińskich kojarzono z polanami na południowy-wschód od Podczerwonego i Koniówki, Lejowie dzięki przywilejom królewskim rozprzestrzenili się w kierunku południowo-zachodnim. Dlatego też ród Czerwińskich lub Podczerwińskich był słabo reprezentowany na terenach Koniówki i nie utworzył tu żadnego klanu, który miałby większe znaczenie. Lejom z kolei można przypisać zdecydowanie większą rolę w rozwoju, najpierw przysiółku Podczerwonego, potem samodzielnej wioski nie rezygnującej z kontaktów ze swoim większym „bratem”.
Co w takim razie z innymi rodami, które brały udział w budowie i rozwoju Koniówki? Pod koniec XVII wieku zaczęli tu napływać przedstawiciele innych rodzin. Byli to ludzie przybywający z terenów okolicznych wiosek i rodzącego się Podhala. Najstarsze, do dziś znane nazwiska „zarębników”, którzy zapuścili korzenie w Koniówce, to Haberny (także Chaberny), Obyrtacz, Sęk, Kowalak (także Kowalik), Zięba (także Ziemba) lub Knapczyk i te nam dzisiaj mniej znane jak Szwac, Bryja, Ludwik (także Ludwig), Witek, czy Liszka, których przedstawiciele zostawili tylko ślad w Księgach Parafialnych w Chochołowie i w dokumentach przytoczonych przez Staszka Szaflarskiego-Dzianę oraz Marię i Józefa Krzeptowskich-Jasinków.
Jak wyżej wspomniałem, pracowałem przede wszystkim opierając się na Księgach Parafialnych z Chochołowa kładąc główny nacisk na budowę drzew genealogicznych poszczególnych rodów wywodzących się i egzystujących do dziś w Koniówce. Szaflarski-Dziana i Krzeptowski-Jasinek podjęli się wcześniej ode mnie podobnego zadania, ale na większą skalę, która obejmowała najbardziej znamienite rody sołtysie na terenie Podhala. Wykorzystywali dokumenty historyczne i wpisy do ówczesnych ksiąg wieczystych, gdzie pozyskiwali informacje dotyczące zajęć rodzinnych, zajmowanych terenów, przebiegu życia, przetargów sądowych itp. przybliżając w ten sposób historię bliskich nam rodów góralskich. Z kolei ja pracowałem nad spisem, który rejestruje tylko dane dotyczące urodzin, chrztów, ślubów, zgonów i pogrzebów, które pomogły mi utworzyć obraz koligacji rodzinnych tylko w Koniówce na przestrzeni ostatnich 250 lat.

schemat

Utworzone przeze mnie tabele wyszczególniają nazwiska i podają daty urodzin i śmierci, łączą małżeństwa i przypisują im spadkobierców. Dodatkowo, nazwiska osób powiązanych ślubami lub w inny sposób z prezentowaną rodziną, wymieniłem u góry strony oraz powtórzyłem w odpowiednich generacjach, które dla ułatwienia porównania oddzieliłem od siebie i oznaczyłem odrębnymi kolorami.
Osoby, które opuściły Koniówkę lub odziedziczyły inne nazwisko, wymieniłem bez podawania dokładnych danych, gdyż drzewo ma się imać tylko osób, które pozostały w Koniówce i należą do linii reprezentującej dany klan. Podobnie postąpiłem w przypadku najmłodszych pokoleń, mając na uwadze tajemnicę i ochronę danych osobowych. Można także stwierdzić brak niektórych członków rodziny ze względu na inne miejsce urodzenia lub chrztu potomków. Osoby wyróżnione kolorem czerwonym jawią się dwu- lub trzykrotnie w genealogii przedstawianej rodziny. Ma to przeważnie związek z ponownym zawarciem związku małżeńskiego lub reprezentowaniem dwóch oddzielnych linii o tym samym nazwisku.
Oprócz danych poszczególnych osób, drzewo wyróżnia także bardziej znane odłamy rodzinne, które powstały na przestrzeni wieków i które zaopatrzone są w typowe dla górali przydomki. Te zaznaczyłem także na czerwono obok nazwiska protoplasty danej linii rodowej. Wszystkie dane odzwierciedlają wpisy w Ksiągach Parafialnych z Chochołowa, ewentualnie uzupełnione są o informacje z publikacji wspomnianych autorów.
Drzewa genealogiczne, które od dzisiaj prezentował będę na niniejszej stronie, jak każde inne prace, mogą zawierać błędy. W takich przypadkach proszę o uzupełniającą informację i potwierdzenie dodatkowym dokumentem, a tymczasem zapraszam na nową przygodę z koniowka.info rozpoczynając prezentacją drzewa genealogicznego nieznanego lub mało znanego rodu Szwac.

Bogusław Zięba, Koniówka, 31.01.2013

Tematy pokrewne:

Historia udokumentowana - Przekazy ustne - Tradycje - Pierwsze wzmianki o Koniówce - Instrukcya - styl i pisownia XVIII i XIX wieku - Bill Gula i jego rodzina w Koniówce - Pro Memoria - styl i gramatyka pisowni XIX wieku - Sto lat! - Jeden wiek - Brody, Koniówka - hipotezy i dokumenty